Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zamieszczone informacje są w postaci artykułów, linków zewnętrznych lub załączników nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część informacji w postaci załączników jest zamieszczona w postaci skanów, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji,
 • niektóre zdjęcia archiwalne z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • brak wyświetlenia powiększonego białego wskaźnika na stronie,
 • częściowe powiększanie obrazu strony,
 • brak wyświetlenia powiększonego czarnego wskaźnika na stronie.

Informacje dodatkowe – ułatwienia strony internetowej

 • przyciski i ikony dostosowania strony w wersji desktopowej znajduje się w lewym górnym rogu strony internetowej
 • przycisk dostosowania strony w wersji mobilnej znajduje się w prawym górnym rogu obok menu w postaci ikonki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
 • menu dostosowania w wersji desktopowej oraz mobilnej zawiera funkcje:
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

– nawigacja przy pomocy klawiatury
– blokada animacji
– zmiana kolorystyki strony na odcienie szarości
– wyświetlanie strony w jasnym kontraście
– odwrócenie kontrastu strony
– powiększenie wyświetlanych fontów na stronie
– pomniejszenie wyświetlanych fontów na stronie
– zwiększenie czytelności fontów na stronie
– wyróżnienie linków
– wyróżnienie nagłówków strony

 • mapa strony znajduje się w stopce strony internetowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Jarosińska.
 • E-mail: sekretariat@sp8.dg.pl
 • Telefon: 322641980

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: ul. Krasińskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: sekretariat@sp8.dg.pl
 • Telefon: 322641980

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A ul. Krasińskiego 34 41-300 Dąbrowa Górnicza

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście.
 • Budynek szkoły nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przy każdym wejściu do budynku znajduje się portiernia.
 • W budynku brak windy.
 • W budynku szkoły na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz, schody na klatkach schodowych są wyposażone w poręcze.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia migowego.

Budynek B ul. Wyspiańskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście.
 • Budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przy każdym wejściu do budynku znajduje się portiernia.
 • W budynkach brak windy.
 • W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz, schody na klatkach schodowych są wyposażone w poręcze.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia migowego.