– Misja szkoły

Ogłoszenia

MODEL ABSOLWENTA

Chcemy, by Absolwent naszej szkoły:

Sprawnie posługiwał się językiem polskim:

Umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Był przygotowany do dalszej nauki

Rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia.

Miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia

Był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

Dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu:

Czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata.

Znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu

Wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów.

Był odpowiedzialny, prawy i uczciwy:

Wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie.

Umiał współpracować w grupie:

Działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności.

Umiał współpracować w grupie:

Działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności.

Umiał analizować docierające do niego informacje:

Był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy.

Uczestniczył w rożnych formach kultury:

Był przygotowany do odbioru mass mediów.

Dbał o swój wygląd:

Ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca.

Stosował się do zasad ekologii:

Segregował odpady, dbał o czystość otoczenia.

Był tolerancyjny:

Wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych.

Umiał zachować się kulturalnie:

Znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych..

Potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami:

Umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych.

MISJA SZKOŁY

„Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój uczniów”

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno–wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.

 

Współpracując ze sobą, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się.

WIZJA SZKOŁY 

 • Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli i obsługi szkoły, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.
 • Pielęgnuje się tradycję szkoły , skupiając wokół niej nauczycieli , uczniów, rodziców i absolwentów.
 • Uczy się dzieci oraz młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury.
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły.
 • Uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom.
 • Nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów; są kompetentni, podnoszą swoje umiejętności.
 • Nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji.
 • Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu, potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty; jest dobrym gospodarzem szkoły.
 • Zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły.
 • Organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.
 • Bogato wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.
 • Uczniowie zdobędą wykształcenie, którego nic nie jest w stanie ich pozbawić, a nauczyciele satysfakcję i wdzięczność wychowanków.
Back to top