w Szkole Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej

1. „Szczęśliwy Numerek” jest przywilejem powstałym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, gdyż każdy ma prawo do szczęścia. Regulamin i zasady jego funkcjonowania został opracowany przez opiekunów SU.

2. „Szczęśliwy numerek” jest przywilejem nadanym wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej.

3. „Szczęśliwy numerek” jest przypisany do ucznia, którego w danym dniu numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

4. „Szczęśliwy numerek” jest losowany każdego dnia o godz. 07.30 i widoczny jest na stronie dziennika elektronicznego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku A i w budynku B.

5. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły i obowiązuje tylko w danym dniu.

6. „Szczęśliwy numerek” w danym dniu zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnej oraz konieczności posiadania pracy domowej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny.

7. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela lub przełożonych sprawdzianów, testów i kartkówek oraz z obowiązku posiadania ustalonych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji, prowadzenia zeszytu, aktywnego udziału w lekcji jak również wzorowego zachowania.

8. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć na basenie. Oznacza to, że uczeń powinien posiadać ze sobą strój na wf lub basen.

9. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.

10. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole, traci możliwość wykorzystania przywileju „Szczęśliwego numerka” – nie jest możliwe przeniesienie go np. na kolejny dzień.

11. Na wniosek wychowawcy klasy Dyrektor Szkoły może zawiesić udział ucznia w przywileju „Szczęśliwego numerka” ze względu na jego nieodpowiednie zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad i norm panujących na terenie szkoły.

12. Niniejszy regulamin stosowania przywileju „Szczęśliwego Numerka” po uprzednim zaakceptowaniu przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną wchodzi w życie dnia 14.11.2022 roku i obowiązuje do odwołania.